Obchodné podmienky

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim akupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu test.hotel.sk.

1.2. Predávajúci: spoločnosť XY spol. s r.o, Ulica sídla XY, 821 09 Bratislava, IČO: 00000000, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: XXXX/X (ďalej len “predávajúci”).

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu spredávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.4.Tovar: služby v ponuke internetového obchodu test.hotel.sk

1.5. Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:
E-mail: info@test.hotel.sk
Telefón: +421/XXX XXXXXX
Poštová adresa: Ulica sídla XY, 821 09 Bratislava
IČ DPH: SKXXXXX
Bankové spojenie: Bank a.s.
Č. účtu: 122333444555/0000
IBAN: SK001111000000123456789

1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor,tel. č.:02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

1.7. Zaslaním objednávky na služby kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu test.hotel.sk, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.


Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka”).

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii amnožstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, nákladoch spojených sdodaním tovaru, termín aspôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia kupujúceho (meno apriezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).


Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  • dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe doklad potrebný na prevzatie a užívanie tovaru predpísaný platnými právnymi predpismi SR ( dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo vlehote dohodnutej vkúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

3.4. Vprípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom velektronickej podobe ana základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.


Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný a dodaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.


Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., vplatnom znení, má spotrebiteľ právo vprípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu (http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf)

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty spotrebiteľ zašle tovar na adresu predávajúceho XY spol. s.r.o., Ulica Sídla XY, 821 09 Bratislava. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru zdôvodu odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: XY spol. s.r.o., Ulica Sídla XY, 821 09 Bratislava, e-mail: info@test.hotel.sk.

5.8. Vprípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky test.hotel.sk predávajúceho použitím formulára vzmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.